Política de privacidade

Esta páxina contén información sobre a aplicación da normativa en materia de protección de datos persoais na Xunta de Galicia. Ademais vén completar a información contida nos  formularios correspondentes a cada apartado de esta web xestionados pola Xunta de Galicia.

Quen é o responsable do tratamento?

O responsable do tratamento é a Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que determina as fins e medios do tratamento dos datos persoais.

Finalidades do tratamento

A finalidade do tratamento é a tramitación da participación nos proxectos demostrativos da Xunta. 

Destinatarios dos datos

Non se prevé ningún tipo de comunicación a terceiros dos datos persoais depositados.

Exercicio de Dereitos

Como persoa interesada poderá acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento e a súa participación no concurso segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional

Dispón de máis información sobre  a protección de datos, así como o acceso ao formulario que permite contactar cos/oas delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/protección-datos-persoais.

Información xeral sobre a protección de datos

En https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos dispón de información xeral sobre a aplicación da normativa en materia de protección de datos persoais na Xunta de Galicia. Ademais vén completar a información contida nos modelos e formularios correspondentes a cada procedemento administrativo ou servizo xestionados pola Xunta de Galicia.